Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

桃柳争妍 tao2 liu3 zheng1 yan2
棱棱睁睁 leng1 leng1 zheng1 zheng1
正义斗争zheng4 yi4 dou4 zheng1 righteous struggle
正朔zheng1 shuo4
正邪相争zheng4 xie2 xiang1 zheng1 term in TCM describing the progress of disease as an opposition between vital energy 正氣正气[zheng4 qi4] and pathogeny 邪氣邪气[xie2 qi4]
浓血症 nong2 xie3 zheng1
湿症 shi1 zheng1
漏征 lou4 zheng1
演讲挣钱 yan3 jiang3 zheng1 qian2 to give lectures for money
激烈争议 ji1 lie4 zheng1 yi4 intense controversy
炫异争奇 xuan4 yi4 zheng1 qi2
照征 zhao4 zheng1
熊争艳 xiong2 zheng1 yan4 Xiong Zhengyan
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.