Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

徵到zheng1 dao4
徵婚zheng1 hun1
徵引zheng1 yin3
徵才zheng1 cai2
徵结zheng1 jie2
徵训zheng1 xun4
徵验出 zheng1 yan4 chu1
怔地 zheng1 di5
急征重敛 ji2 zheng1 zhong4 lian3
性神经症 xing4 shen2 jing1 zheng1
战争之神 zhan4 zheng1 zhi1 shen2 god of war
战争行动 zhan4 zheng1 xing2 dong4 war operations
所征 suo3 zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.