Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

苏富比su1 fu4 bi3 Sotheby's auction house
计时比赛ji4 shi2 bi3 sai4 timed race
豪伊杜・比豪尔州hao2 yi1 du4 bi4 hao2 er3 zhou1 Hajd-Bihar county in east Hungary on the border with Romania, capital Debrecen 德布勒森
贝比硷 bei4 bi3 jian3 biberine
跨栏比赛kua4 lan2 bi3 sai4 hurdling
路上比终点更有意义lu4 shang5 bi3 zhong1 dian3 geng4 you3 yi4 yi4 The road means more than the destination.
过程比终点更美guo4 cheng2 bi3 zhong1 dian3 geng4 mei3 The process is more beautiful than the outcome.
通过比较 tong1 guo4 bi3 jiao4 through a comparison
阿达比尔a1 da2 bi3 er3 Ardabil in Azerbaijan region of Iran
霍比特人huo4 bi3 te4 ren2 The Hobbit by J.R.R. Tolkien 托爾金托尔金
马上比武ma3 shang4 bi3 wu3 jousting
鲜美无比xian1 mei3 wu2 bi3 matchless
比尔姜德 bi3 er3 jiang1 de2 Birjand
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.