Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

沙比利 sha1 bi3 li4 Sapele
波比 bo1 bi3
海内存知己,天涯若比邻hai3 nei4 cun2 zhi1 ji3 tian1 ya2 ruo4 bi3 lin2 close in spirit although far away
涨幅比上月 zhang3 fu2 bi3 shang4 yue4 the rate of increase compared to last month
热比亚・卡德尔re4 bi3 ya4 ka3 de2 er3 Rebiya Kadeer or Rabiye Qadir (1947-), Uighur businesswoman and activist, imprisoned 1999-2005, then President of the World Uighur Congress
男女比例nan2 nv3 bi3 li4 male-female ratio
相比之下xiang1 bi3 zhi1 xia4 under comparison
磺胺比啶huang2 an4 bi3 ding4 sulfapyridin
等比级数deng3 bi3 ji2 shu4 geometric series (such as 1248...)
组织比赛 zu3 zhi1 bi3 sai4 to organize competitions
老年抚养比 lao3 nian2 fu3 yang3 bi3 elderly dependency ratio
般雀比拉多ban1 que4 bi3 la1 duo1 Pontius Pilate (in the Biblical passion story)
艾比湖ai4 bi3 hu2 Aibi Lake (Ebinur) in XinJiang
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.