Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

初征chu1 zheng1
加征 jia1 zheng1
十鼠争穴 shi2 shu3 zheng1 xue2
卫国战争胜利 wei4 guo2 zhan4 zheng1 sheng4 li4 victory in the war of national defense
发了个怔 fa1 le5 ge5 zheng1 to stare dumbstruck
发热伴血小板减少综合征fa1 re4 ban4 xue4 xiao3 ban3 jian3 shao3 zong1 he2 zheng1 severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)
发生争执 fa1 sheng1 zheng1 zhi2 to have a dispute
另征 ling4 zheng1
只争 zhi3 zheng1
只征 zhi3 zheng1
可争 ke3 zheng1
后遗病症 hou4 yi2 bing4 zheng1 post-disease symptoms
哀梨蒸食 ai1 li2 zheng1 shi2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.