Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

仪征市yi2 zheng1 shi4 Yizheng county level city in Yangzhou 揚州扬州[Yang2 zhou1], Jiangsu
体征 ti1 zheng1
停征 ting2 zheng1
催征 cui1 zheng1
像征 xiang4 zheng1
像征性 xiang4 zheng1 xing4
先征 xian1 zheng1
免征 mian3 zheng1
公开征求意见 gong1 kai1 zheng1 qiu2 yi4 jian4 to seek public opinions
六・二五战争liu4 er4 wu3 zhan4 zheng1 the Korean war (started June 25 1950)
内争 nei4 zheng1
冯远征 feng2 yuan3 zheng1 Feng Yuanzheng
冷感症 leng3 gan3 zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.