Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

在天愿做比翼鸟,在地愿做连理枝zai4 tian1 yuan4 zuo4 bi3 yi4 niao3 zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1 wishing for conjugal bliss
天涯比邻tian1 ya2 bi3 lin2 close in spirit although far away
奇丑无比qi2 chou3 wu2 bi3 extremely ugly
奉辛比克党feng4 xin1 bi3 ke4 dang3 Funcinpec (royalist Cambodian political party)
契沙比克湾qi4 sha1 bi3 ke4 wan1 Chesapeake Bay
威廉・莎士比亚wei1 lian2 sha1 shi4 bi3 ya4 William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
对比测评以后dui4 bi3 ce4 ping2 yi3 hou4 after the contrast test
对比温度dui4 bi3 wen1 du4 temperature contrast
对比联想dui4 bi3 lian2 xiang3 word association
对比色dui4 bi3 se4 color contrast
寿比南山shou4 bi3 nan2 shan1 We wish you a Happy Birthday and many more of them.
射击比赛she4 ji1 bi3 sai4 shooting match
少儿抚养比 shao3 er5 fu3 yang3 bi3 children dependency ratio
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.