Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

官田guan1 tian2 Kuantien township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
宜兰市yi2 lan2 shi4 Yilan city in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], northeast Taiwan
æ–—å…­dou3 liu4 (N) Touliu (city in Taiwan)
新市xin1 shi4 new city
大甲da4 jia3 Tachia town in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
九如jiu3 ru2 Chiuju township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
大林da4 lin2 Dalin or Talin town in Chiayi county 嘉義縣嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
礁溪jiao1 xi1 Jiaoxi or Chiaohsi township in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
后里hou4 li3 Houli township in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
麻豆ma2 dou4 Matou town in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
佳里jia1 li3 Chiali town in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
北港bei3 gang3 Beigang or Peikang town in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
馅儿xianr4 stuffing

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.