Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

形如xing2 ru2
敬如神jing4 ru2 shen2 deify
曲如鹅颈之物qu1 ru2 e2 geng3 zhi1 wu4 gooseneck
如初ru2 chu1 as ever
如意算盘ru2 yi4 suan4 pan2 satisfactory plans
如泥ru2 ni2
易如反掌yi4 ru2 fan3 zhang3 very easy
不仅如此bu4 jin3 ru2 ci3 additionally
倒背如流dao4 bei4 ru2 liu2 to recite from memory
如皋市ru2 gao1 shi4 Rugao county level city in Nantong 南通[Nan2 tong1], Jiangsu
毛如柏mao2 ru2 bai3 Mao Rubai
空空如也kong1 kong1 ru2 ye3 hollow
诚如cheng2 ru2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.