Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

睁开眼zheng1 kai1 yan3
课征 ke4 zheng1
争逐zheng1 zhu2
厌食症 yan4 shi2 zheng1
徵调zheng1 diao4
淑铮shu1 zheng1
睁一只眼 zheng1 yi1 zhi3 yan3
蒸热zheng1 re4
蒸蛋zheng1 dan4
一怔 yi1 zheng1
与世靡争 yu3 shi4 mi3 zheng1
世界上竞争最激烈的市场 shi4 jie4 shang4 jing4 zheng1 zui4 ji1 lie4 de5 shi4 chang3 the world's most intensely competitive market
临床特征lin2 chuang2 te4 zheng1 diagnostic trait
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.