Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

zheng1 bamboo
郑人争年zheng4 ren2 zheng1 nian2 a futile quarrel
争取文化与民主联盟 zheng1 qu3 wen2 hua4 yu3 min2 zhu3 lian2 meng2 Rassemblement pour la Culture et la Democratie
伟大的爱国战争博物馆 wei3 da4 de5 ai4 guo2 zhan4 zheng1 bo2 wu4 guan3 Great Patriotic War Museum
刚蒸gang1 zheng1
挣出zheng1 chu1
睁起zheng1 qi3
争著 zheng1 zhu4
寒症 han2 zheng1
徵状zheng1 zhuang4
徵购zheng1 gou4
徵选zheng1 xuan3
特徵联合te4 zheng1 lian2 he2 characteristic binding
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.