Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

霍尔比奇 huo4 er3 bi3 qi2 Holbech
霍恩斯比 huo4 en1 si1 bi3 Hornsby
霍恩比 huo4 en1 bi3 Hornby
韦尔比 wei3 er3 bi3 Wellby
韦瑟斯比 wei3 se4 si1 bi3 Weathersby
马拉比 ma3 la1 bi3 Mallaby
马纳比 ma3 na4 bi3 Manabi
骆驼比赛 luo4 tuo2 bi3 sai4 camel competition
高比特数字用户线路gao1 bi3 te4 shu4 zi4 yong4 hu4 xian4 lu4 high bit-rate DSL
鲁比克 lu3 bi3 ke4 Roubik
鲁比多 lu3 bi3 duo1 Roubideaux
鲁比肯 lu3 bi3 ken3 Rubicam
鲁比诺夫 lu3 bi3 nuo4 fu1 Rubinoff
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.