Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

大象征da4 xiang4 zheng1 obstacle
年龄特征nian2 ling2 te4 zheng1
征信体系zheng1 xin4 ti1 ji4 trust systen
征友网zheng1 you3 wang3 BBS
zheng1 Japanese variant of 徵征
有竞争力you3 jing4 zheng1 li4 to be competitive
本质特征 ben3 zhi4 te4 zheng1 essential characteristic
根本特征 gen1 ben3 te4 zheng1 fundamental characteristic
民族的特征 min2 zu2 de5 te4 zheng1 national characteristic
社会征求意见稿 she4 hui4 zheng1 qiu2 yi4 jian4 gao3 draft for social input
蒸熟zheng1 shou2
重复征税 zhong4 fu4 zheng1 shui4 multiple tax
减压蒸馏jian3 ya1 zheng1 liu2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.