Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

重新征收zhong4 xin1 zheng1 shou1 reimpose
金属特征jin1 shu3 te4 zheng1 metallicity
铁质沉着症tie3 zhi4 chen2 zheng1 siderosis
长征精神 chang2 zheng1 jing1 shen2 spirit of the Long March
阿伊战争 a1 yi1 zhan4 zheng1 war in Afghanistan and Iraq
陆徵祥 lu4 zheng1 xiang2 Lu Zhengxiang (1871-1949), Chinese diplomat and Catholic monk
风湿症的 feng1 shi1 zheng1 de5 rheumatic
高胃蛋白酶血症gao1 wei4 dan4 bai2 mei2 xie3 zheng1 hyperpepsinemia
龙象之争 long2 xiang4 zhi1 zheng1 dragon-like competition
战争状态zhan4 zheng1 zhuang4 tai4
挣命zheng1 ming4
生存竞争sheng1 cun2 jing4 zheng1
争嘴zheng1 zui3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.