Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

象征学xiang4 zheng1 xue2 symbology
象征性地xiang4 zheng1 xing4 di5 emblematically
象征性的 xiang4 zheng1 xing4 de5 symbolistic
象征性雇佣xiang4 zheng1 xing4 gu4 yong1 tokenism
象征的 xiang4 zheng1 de5 symbolical
赎罪日战争shu2 zui4 ri4 zhan4 zheng1 the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors
赫尔勒综合征he4 er3 le4 zong1 he2 zheng1 gargoylism
起争议 qi3 zheng1 yi4 to stir up a controversy
过敏症的 guo4 min3 zheng1 de5 hypersensitive
过氧化氢酶缺乏症guo4 yang3 hua4 qing1 mei2 que1 fa2 zheng1 acatalasia
远征军yuan3 zheng1 jun1 expeditionary force
通行税征收人tong1 xing2 shui4 zheng1 shou1 ren2 tollkeeper
通行税征收处tong1 xing2 shui4 zheng1 shou1 chu3 tollhouse
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.