Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

马路如虎口ma3 lu4 ru2 hu3 kou3
高手如云gao1 shou3 ru2 yun2
高手如林gao1 shou3 ru2 lin2
鳃如朝露 sai1 ru2 chao2 lu4
鼓舌如簧gu3 she2 ru2 huang2
鼓起如簧之舌 gu3 qi3 ru2 huang2 zhi1 she2
齐整如一 qi2 zheng3 ru2 yi1

Found 1073 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.