Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

赴死如归 fu4 si3 ru2 gui1
趁心如意 chen4 xin1 ru2 yi4
轻如羽毛qing1 ru2 yu3 mao2
轻如鸿毛 qing1 ru2 hong2 mao2
较如画一 jiao4 ru2 hua4 yi1
运掉自如 yun4 diao4 zi4 ru2
这个世界的前途如何zhe4 ge shi4 jie4 de qian2 tu2 ru2 he2
远亲不如 yuan3 qin1 bu4 ru2
逝者如斯 shi4 zhe3 ru2 si1
量如江海 liang4 ru2 jiang1 hai3
铁案如山 tie3 an4 ru2 shan1
铺开穹苍如同薄纱pu1 kai1 qiong2 cang1 ru2 tong2 bo2 sha1
闻名不如见面 wen2 ming2 bu4 ru2 jian4 mian4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.