Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

熏蒸剂xun1 zheng1 ji4 fumigant (insecticide or disinfectant)
爱情征服一切ai4 qing2 zheng1 fu2 yi1 qie4 love conquers all
特征元素te4 zheng1 yuan2 su4 eigenelement
特征函数te4 zheng1 han2 shu4 eigenfunction
特征变换te4 zheng1 bian4 huan4 eigentransformation
特征周期te4 zheng1 zhou1 qi1 eigenperiod
特征地te4 zheng1 di5 diagnostically
特征广义函数te4 zheng1 guang3 yi4 han2 shu4 eigendistribution
特征态te4 zheng1 tai4 eigenstate
特征椭圆te4 zheng1 tuo3 yuan2 eigenellipse
特征矩阵te4 zheng1 ju3 zhen4 eigenmatrix
特征空间te4 zheng1 kong1 jian1 eigenspace
特征频率te4 zheng1 pin2 lv4 eigenfrequency
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.