Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

视如敝履 shi4 ru2 bi4 lv3
视如敝徙shi4 ru2 bi4 xi3
视如草芥 shi4 ru2 cao3 gai4
触目如故 chu4 mu4 ru2 gu4
言笑自如 yan2 xiao4 zi4 ru2
言行如一 yan2 xing2 ru2 yi1
诚如所言cheng2 ru2 suo3 yan2
诚然如此cheng2 ran2 ru2 ci3
谈吐如流 tan2 tu3 ru2 liu2
谈笑自如 tan2 xiao4 zi4 ru2
谈辞如云 tan2 ci2 ru2 yun2
谋如涌泉 mou2 ru2 yong3 quan2
貌美如花 mao4 mei3 ru2 hua1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.