Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

新的征程 xin1 de5 zheng1 cheng2 new journey
无争异的 wu2 zheng1 yi4 de5 no-hassel
无争议wu2 zheng1 yi4 accepted
无性特征wu2 xing4 te4 zheng1 unsexuality
明争暗斗ming2 zheng1 an4 dou4 locked in constant strife
朝鲜筝chao2 xian3 zheng1 kayagum
本徵值 ben3 zheng1 zhi2 eigenvalue (math.)
权力斗争quan2 li4 dou4 zheng1 power struggle
权力纷争quan2 li4 fen1 zheng1 power struggle
楚汉战争chu3 han4 zhan4 zheng1 the war of 206-202 BC between Liu Bang 劉邦刘邦 of Han and Xiangyu 項羽项羽 of Chu
正安县zheng1 an1 xian4 Zheng'an county in Zun'yi 遵義遵义[Zun1 yi4], Guizhou
正宫娘娘zheng1 gong1 niang2 niang2 Empress
正态分布zheng1 tai4 fen1 bu4 normal distribution
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.