Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

肤如凝脂 fu1 ru2 ning2 zhi1
胆大如斗 dan3 da4 ru2 dou3
舒卷自如shu1 juan3 zi4 ru2
色胆如天 se4 dan3 ru2 tian1
莫不如此 mo4 bu4 ru2 ci3
莫过如此 mo4 guo4 ru2 ci3
血流如注xie3 liu2 ru2 zhu4
行动自如xing2 dong4 zi4 ru2
行走如飞 xing2 zou3 ru2 fei1
观者如云 guan1 zhe3 ru2 yun2
观者如堵guan1 zhe3 ru2 du3
观者如市 guan1 zhe3 ru2 shi4
观者如织 guan1 zhe3 ru2 zhi1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.