Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

战争期间 zhan4 zheng1 qi1 jian1 during a war
战争考验 zhan4 zheng1 kao3 yan4 war drill
战争遏制力 zhan4 zheng1 e4 zhi4 li4 defensive combat capacity
护国争 hu4 guo2 zheng1 National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
护国战争hu4 guo2 zhan4 zheng1 National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
护法战争hu4 fa3 zhan4 zheng1 National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
指徵 zhi1 zheng1 indication
挣到大钱 zheng1 dao4 da4 qian2 to make a killing
挣开zheng1 kai1
捐税征收官juan1 shui4 zheng1 shou1 guan1 exactor
据理力争ju4 li3 li4 zheng1 to contend on strong grounds
文徵明 wen2 zheng1 ming2 Wen Zhengming (1470-1559), Ming painter, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子
断线风筝duan4 xian4 feng1 zheng1 fig. gone beyond recall
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.