Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

积案如山 ji1 an4 ru2 shan1
穆如清风 mu4 ru2 qing1 feng1
突如其然tu2 ru2 qi2 ran2
箭如雨下jian4 ru2 yu3 xia4
纳谏如流 na4 jian4 ru2 liu2
纵横自如zong1 heng2 zi4 ru2
缄口如瓶 jian1 kou3 ru2 ping2
缩放自如suo1 fang4 zi4 ru2
罪恶如山 zui4 e4 ru2 shan1
美女如云mei3 nu 3 ru2 yun2
美如冠玉 mei3 ru2 guan1 yu4
美如天仙 mei3 ru2 tian1 xian1
耳闻不如一见 er3 wen2 bu4 ru2 yi1 jian4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.