Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

征收报复性关税zheng1 shou1 bao4 xia4 xing4 guan1 shui4 retaliate
征敛无度zheng1 lian3 wu2 du4 to extort taxes excessively
御驾亲征yu4 jia4 qin1 zheng1 to take part personally in an expedition
徵传 zheng1 chuan2 campaign record
徵发 zheng1 fa1 a punitive expedition
徵名责实 zheng1 ming2 ze2 shi2 to judge sth at face value
徵士 zheng1 shi4 soldier (in battle)
徵实 zheng1 shi2 grain tax
徵求意见 zheng1 qiu2 yi4 jian4 to seek input
徵求意见稿 zheng1 qiu2 yi4 jian4 gao3 draft for comments
徵订 zheng1 ding4 to solicit subscriptions
患字盲症的 huan4 zi4 mang2 zheng1 de5 word-blind
惹争议 re3 zheng1 yi4 to provoke controversy
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.