Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

牛马不如niu2 ma3 bu4 ru2
理当如此 li3 dang1 ru2 ci3
甘心如荠 gan1 xin1 ru2 ji4
生动如昔sheng1 dong4 ru2 xi2
用兵如神 yong4 bing1 ru2 shen2
用钱如水 yong4 qian2 ru2 shui3
疾如旋踵 ji2 ru2 xuan2 zhong3
疾如雷电 ji2 ru2 lei2 dian4
白头如新 bai2 tou2 ru2 xin1
白首如新 bai2 shou3 ru2 xin1
百动不如一静 bai3 dong4 bu4 ru2 yi1 jing4
百闻不如 bai3 wen2 bu4 ru2
的确如此di2 que4 ru2 ci3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.