Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

反征兵fan3 zheng1 bing1 antidraft
反袁斗争fan3 yuan2 dou4 zheng1 war of 1915 against Yuan Shikai and for the Republic
可争的 ke3 zheng1 de5 contestable
可征税性ke3 zheng1 shui4 xing4 taxability
含商咀徵 han2 shang1 ju3 zheng1 permeated with beautiful music (idiom)
含宫咀徵 han2 gong1 ju3 zheng1 permeated with beautiful music (idiom)
国与国之间竞争 guo2 yu3 guo2 zhi1 jian1 jing4 zheng1 competition between nations
国际战争罪法庭guo2 ji4 zhan4 zheng1 zui4 fa3 ting2 International war crimes tribunal
国际竞争 guo2 ji4 jing4 zheng1 international competition
土地争夺战tu3 di4 zheng1 duo2 zhan4 battle over land
在市场竞争中 zai4 shi4 chang3 jing4 zheng1 zhong1 in market competition
基金征缴 ji1 jin1 zheng1 jiao3 fund collection
大国争斗 da4 guo2 zheng1 dou3 great power conflict
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.