Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

烝黎zheng1 li2 people
繁征博引fan2 zheng1 bo2 yin3 many quotations
缓征huan3 zheng1 to postpone military draft
蒸散zheng1 san4
表征biao3 zheng1 symbol
谏征jian4 zheng1 to send or go on a punitive expedition
魏征wei4 zheng1 Wei Zheng (580-643), Tang politician and historian, notorious as a critic, editor of History of the Sui Dynasty 隋書隋书
魔怔mo2 zheng1 crazed
分秒必争fen1 miao3 bi4 zheng1 every moment counts
徵用zheng1 yong4 to commandeer
一位非常具有争议的人物 yi1 wei4 fei1 chang2 ju4 you3 zheng1 yi4 de5 ren2 wu4 a very controversial person
一定的竞争优势 yi1 ding4 de5 jing4 zheng1 you1 shi4 a certain competitive advantage
东征西怨dong1 zheng1 xi1 yuan4 war on all sides (idiom)
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.