Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

数十年如一日 shu4 shi2 nian2 ru2 yi1 ri4
断事如神duan4 shi4 ru2 shen2
断案如神duan4 an4 ru2 shen2
方斯蔑如 fang1 si1 mie4 ru2
无不如意 wu2 bu4 ru2 yi4
无不如此wu2 bu4 ru2 ci3
无可如何wu2 ke3 ru2 he2
无如之何 wu2 ru2 zhi1 he2
无如奈何 wu2 ru2 nai4 he2
日月如流 ri4 yue4 ru2 liu2
时光似箭日月如梭 shi2 guang1 shi4 jian4 ri4 yue4 ru2 suo1
明澈如镜ming2 che4 ru2 jing4
易如拾芥 yi4 ru2 shi2 gai4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.