Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

愁绪如麻 chou2 xu4 ru2 ma1
慌如隔世 huang1 ru2 ge2 shi4
慎终如始 shen4 zhong1 ru2 shi3
我感到如释重负wo3 gan3 dao4 ru2 shi4 zhong4 fu4
按堵如故 an4 du3 ru2 gu4
挥洒自如 hui1 sa3 zi4 ru2
掌声如雷 zhang3 sheng1 ru2 lei2
控制裕如kong4 zhi4 yu4 ru2
摩肩如云 ma1 jian1 ru2 yun2
收放自如shou1 fang4 zi4 ru2
收缩自如shou1 suo1 zi4 ru2
救人如救 jiu4 ren2 ru2 jiu4
救人如救火jiu4 ren2 ru2 jiu4 huo3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.