Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

快如闪电kuai4 ru2 shan3 dian4
思如涌泉 si1 ru2 yong3 quan2
急如风火 ji2 ru2 feng1 huo3
急急如律令 ji2 ji2 ru2 lv4 ling4
性如烈火xing4 ru2 lie4 huo3
恍如梦境huang3 ru2 meng4 jing4
恍如梦裏吃饭羹huang3 ru2 meng4 li3 chi1 fan4 geng1
恩典如山 en1 dian3 ru2 shan1
恩德如山 en1 de2 ru2 shan1
恩情如山高 en1 qing2 ru2 shan1 gao1
恩重如山高 en1 zhong4 ru2 shan1 gao1
情场如战场 qing2 chang3 ru2 zhan4 chang3
惘然如失 wang3 ran2 ru2 shi1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.