Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "critical" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

非临界性fei1 lin2 jie4 xing4 noncriticality
关键一年guan1 jian4 yi1 nian2 critical year
关键发展期 guan1 jian4 fa1 zhan3 qi1 critical development period
关键在于guan1 jian4 zai4 yu2 the critical fact lies in the fact that
关键时期guan1 jian4 shi2 qi1 critical period
关键杠杆 guan1 jian4 gang4 gan1 critical level
关键证人guan1 jian4 zheng4 ren2 critical witness
关键阶段 guan1 jian4 jie1 duan4 critical stage
危急时期wei1 ji2 shi2 qi1 critical period
攻关项目gong1 guan1 xiang4 mu4 critical project
纲要公布 gang1 yao4 gong1 bu4 critical public announcement
评委会ping2 wei3 hui4 critical association
评论摘编ping2 lun2 zhai1 bian1 critical summary

Found 142 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.