Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如左ru2 zuo3
如愿以偿ru2 yuan4 yi3 chang2 to have one's wish fulfilled
将如jiang1 ru2
林心如lin2 xin1 ru2 Ruby Lin (1976-), Taiwanese actress and pop singer
如需 ru2 xu1
宾至如归bin1 zhi4 ru2 gui1 a home away from home
百闻不如一见bai3 wen2 bu4 ru2 yi1 jian4 seeing is believing
不绝如缕bu4 jue2 ru2 lv3 hanging by a thread
如影随形ru2 ying3 sui2 xing2 to follow relentlessly
安如泰山an1 ru2 tai4 shan1 as secure as Mount Taishan
安如磐石an1 ru2 pan2 shi2 as sure as houses
张纯如zhang1 chun2 ru2 American author Iris Chang
恰如其份qia4 ru2 qi2 fen4 judicious
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.