Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

维护竞争wei2 hu4 jing4 zheng1 to maintain competition
美国南北战争mei3 guo2 nan2 bei3 zhan4 zheng1 American civil war
老年失忆症lao3 nian2 shi1 yi4 zheng1 alzheimers disease
能源竞争 neng2 yuan2 jing4 zheng1 energy competition
苏德战争 su1 de2 zhan4 zheng1 Soviet-German War
英布战争ying1 bu4 zhan4 zheng1 Anglo Boer War
英缅战争ying1 mian3 zhan4 zheng1 Anglo Burmese Wars
蒸汽车zheng1 qi4 che1 steam-powered vehicle
重症病人zhong4 zheng1 bing4 ren2 seriously-ill patient
重症监护室zhong4 zheng1 jian1 hu4 shi4 intensive care ward
销售竞争xiao1 shou4 jing4 zheng1 sales campaign
阿富汗战争 a1 fu4 han4 zhan4 zheng1 Afghanistan war
非正义战争fei1 zheng4 yi4 zhan4 zheng1 unjust war
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.