Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

法律争议 fa3 lv4 zheng1 yi4 legal controversy
派系争夺pai4 ji4 zheng1 duo2 sectarian conflict
犯战争罪 fan4 zhan4 zheng1 zui4 to be guilty of war crimes
癌症中心 ai2 zheng1 zhong1 xin1 cancer center
禁毒人民战争 jin1 du2 ren2 min2 zhan4 zheng1 people's war on drugs
税征收标准 shui4 zheng1 shou1 biao1 zhun3 tax collection standard
竞争机制jing4 zheng1 ji1 zhi4 competitive system
竞争激烈jing4 zheng1 ji1 lie4 intensely competitive
第一次中东战争di4 yi1 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1 First Middle East War
第三次国内革命战争di4 san1 ci4 guo2 nei4 ge2 ming4 zhan4 zheng1 Third Revolutionary Civil War
第二次中东战争di4 er4 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1 Second Middle East War
第四次中东战争di4 si4 ci4 zhong1 dong1 zhan4 zheng1 Fourth Middle East War
经济竞争jing1 ji4 jing4 zheng1 economic competition
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.