Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比利时国家银行 bi3 li4 shi2 guo2 jia1 yin2 xing2 Belgian National Bank
比利时埃索公司 bi3 li4 shi2 ai1 suo3 gong1 si1 Esso Belgium
比利时日耳曼语党 bi3 li4 shi2 ri4 er3 man4 yu3 dang3 Belgian German-Speaking Party
比利时核能公司 bi3 li4 shi2 he2 neng2 gong1 si1 Belgonucleaire
比利时法语民主阵线 bi3 li4 shi2 fa3 yu3 min2 zhu3 zhen4 xian4 Belgian French-Speaking Democratic Front
比利时法郎 bi3 li4 shi2 fa3 lang2 Belgian Franc
比利时煤炭联合会 bi3 li4 shi2 mei2 tan4 lian2 he2 hui4 Belgian Coal Federation
比利时王国 bi3 li4 shi2 wang2 guo2 Kingdom of Belgium
比利时石油贸易公司 bi3 li4 shi2 shi2 you2 mao4 yi4 gong1 si1 Belgian Oil Trading Company
比利时通讯社 bi3 li4 shi2 tong1 xun4 she4 Agence Belga
比利时阿克佐公司 bi3 li4 shi2 a1 ke4 zuo3 gong1 si1 Akzo Nobel
比利时雀巢公司 bi3 li4 shi2 qiao1 chao2 gong1 si1 Nestle Belgilux SA-NV
比利特 bi3 li4 te4 Billett
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.