Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

成瘾症cheng2 yin3 zheng1 to become addicted
战争危险zhan4 zheng1 wei1 xian3 danger of war
战争基金zhan4 zheng1 ji1 jin1 war chest
战争死难者 zhan4 zheng1 si3 nan2 zhe3 casualty of war
战争片zhan4 zheng1 pian1 war film
战争犯罪zhan4 zheng1 fan4 zui4 war crime
战争联盟zhan4 zheng1 lian2 meng2 war alliance
新长征xin1 chang2 zheng1 new Long March
无序竞争wu2 xu4 jing4 zheng1 disorderly competition
普奥战争pu3 ao4 zhan4 zheng1 Austro Prussian War
有争议的 you3 zheng1 yi4 de5 controversial
权力之争 quan2 li4 zhi1 zheng1 power struggle
民主之争 min2 zhu3 zhi1 zheng1 democratic conflict
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.