Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如若不然ru2 ruo4 bu4 ran2
如荼如火ru2 tu2 ru2 huo3
如解倒悬 ru2 jie3 dao3 xuan2
如蹈水火 ru2 dao3 shui3 huo3
如这般 ru2 zhe4 ban1
如针刺 ru2 zhen1 ci4
如闻其声如见其人 ru2 wen2 qi2 sheng1 ru2 jian4 qi2 ren2
如香油 ru2 xiang1 you2
如香的祷告ru2 xiang1 de dao3 gao4
如鸟兽散ru2 niao3 shou4 san4
妙答如流miao4 ta2 ru2 liu2
嫉恶如仇ji2 e4 ru2 chou2
安堵如故 an1 du3 ru2 gu4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.