Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

增强竞争力zeng1 qiang2 jing4 zheng1 li4 to increase competitive strength
外部竞争 wai4 bu4 jing4 zheng1 external competition
孤独症儿童 gu1 du2 zheng1 er5 tong2 autistic child
巴尔干战争ba1 er3 gan1 zhan4 zheng1 Balkan Wars
市场竞争优势shi4 chang3 jing4 zheng1 you1 shi4 competitive advantage
布尔战争bu4 er3 zhan4 zheng1 boer war
帕金症 pa4 jin1 zheng1 Parkinson's disease
平等竞争ping2 deng3 jing4 zheng1 equal competition
引争议yin3 zheng1 yi4 to invite controversy
引发争议 yin3 fa1 zheng1 yi4 to stir controversy
征地补偿 zheng1 di5 bu3 chang2 land appropriation compensation
怔怔地 zheng1 zheng1 di5 in a startled fashion
恶性竞争e4 xing4 jing4 zheng1 viscious competition
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.