Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

克里米亚战争ke4 li3 mi3 ya4 zhan4 zheng1 Crimean War
全球化竞争 quan2 qiu2 hua4 jing4 zheng1 globalizing competition
具争议的 ju4 zheng1 yi4 de5 controversial
兼并战争 jian1 bing4 zhan4 zheng1 war of annexation
北方战争bei3 fang1 zhan4 zheng1 Great Northern war
反恐斗争fan3 kong3 dou3 zheng1 struggle against terrorism
反法西斯战争胜利 fan3 fa3 xi1 si1 zhan4 zheng1 sheng4 li4 victory in the war against fascism
反腐斗争fan3 fu3 dou3 zheng1 anti-corruption struggle
反腐蚀斗争fan3 fu3 shi2 dou3 zheng1 anti-corruption struggle
反腐败斗争fan3 fu3 bai4 dou3 zheng1 struggle against corruption
呼吁理性竞争 hu1 xu1 li3 xing4 jing4 zheng1 to call for rational competition
国际争端的和平解决guo2 ji4 zheng1 duan1 he2 ping2 jie3 jue2 peaceful settlement of international conflict
城市战争cheng2 shi4 zhan4 zheng1 urban war
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.