Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如出一口 ru2 chu1 yi1 kou3
如右所示者 ru2 you4 suo3 shi4 zhe3
如君王 ru2 jun1 wang2
如图所示者 ru2 tu2 suo3 shi4 zhe3
如坐云雾 ru2 zuo4 yun2 wu4
如坠五里 ru2 zhui4 wu3 li3
如坠五里雾中ru2 zhui4 wu3 li3 wu4 zhu4
如坠烟海 ru2 zhui4 yan1 hai3
如坠烟雾 ru2 zhui4 yan1 wu4
如夫人 ru2 fu1 ren2
如履平地 ru2 lv3 ping2 di5
如左右手 ru2 zuo3 you4 shou3
如弃敝屣 ru2 qi4 bi4 xi3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.