Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

酸毒症suan1 du2 zheng1 acidosis
酸液过多症suan1 ye4 guo4 duo1 zheng1 acidosis
醒性梦行症xing3 xing4 meng4 xing2 zheng1 vigilambulism
钠血症na4 xie3 zheng1 natremia
铅毒症qian1 du2 zheng1 plumbism
链球菌菌血症lian4 qiu2 jun1 jun1 xie3 zheng1 strepticemia
闭目难立征bi4 mu4 nan2 li4 zheng1 rombergism
阉人症yan1 ren2 zheng1 eunuchism
阿罗约氏征a1 luo2 yue1 shi4 zheng1 asthenocora
雏鸡锰缺乏症chu2 ji1 meng3 que1 fa2 zheng1 perosis
雪盲症xue3 mang2 zheng1 snow-blindness
霍乱躁狂症huo4 luan4 zao4 kuang2 zheng1 choleromania
颌骨增大症ge2 gu3 zeng1 da4 zheng1 cherubism
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.