Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

各如其人ge4 ru2 qi2 ren2
各如其面ge4 ru2 qi2 mian4
吉祥如意 ji2 xiang2 ru2 yi4
名如其人ming2 ru2 qi2 ren2
味如嚼蜡 wei4 ru2 jiao2 la4
味如鸡肋 wei4 ru2 ji1 le1
命该如此 ming4 gai1 ru2 ci3
商场如战 shang1 chang3 ru2 zhan4
商场如战场 shang1 chang3 ru2 zhan4 chang3
坚稳如山jian1 wen3 ru2 shan1
多一事不如少一事 duo1 yi1 shi4 bu4 ru2 shao3 yi1 shi4
多一事不如省一事 duo1 yi1 shi4 bu4 ru2 sheng3 yi1 shi4
多少年如一日 duo1 shao3 nian2 ru2 yi1 ri4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.