Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

征集zheng1 ji2 to recruit
雍正yong1 zheng1 Yong Zheng
抗争kang4 zheng1 to resist
睁眼zheng1 yan3 to open one's eyes
挣得zheng1 dei3 to make (money)
熏蒸xun1 zheng1 to fumigate
征购zheng1 gou4
争斗zheng1 dou4 war
争光zheng1 guang1 to win an honor
重症zhong4 zheng1 zhong4 zheng4 grave
症候zheng1 hou4 zheng4 hou4 illness
纷争fen1 zheng1 struggle
争抢zheng1 qiang3 to grab
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.