Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Yu4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

唐代宗tang2 dai4 zong1 Emperor Taizong of Tang (727-779), reign name of ninth Tang emperor Li Yu 李豫[Li3 Yu4], reigned 762-779
囊谦县nang2 qian1 xian4 Nangqn county (Tibetan: nang chen rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
曲麻莱县qu3 ma2 lai2 xian4 Qumarleb county (Tibetan: chu dmar leb rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
杂多县za2 duo1 xian4 Zadoi county (Tibetan: rdza stod rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
治多县zhi4 duo1 xian4 Zhidoi county (Tibetan: 'bri stod rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
玉树县yu4 shu4 xian4 Yushu county (Tibetan: yus hru'u rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
称多县chen4 duo1 xian4 Chindu county (Tibetan: khri 'du rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
馋涎欲垂chan2 xian2 yu4 chui2 see 饞涎欲滴馋涎欲滴[chan2 xian2 yu4 di1]

Found 73 Results.

«1 2 3 4 5 6  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.