Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

记忆丧失症ji4 yi4 sang1 shi1 zheng1 fugue
跖骨痛症zhi2 gu3 tong4 zheng1 metatarsalgia
躯体症状qu1 ti1 zheng1 zhuang4 somatization
躯干前曲症qu1 gan1 qian2 qu1 zheng1 prosternation
轻炎症qing1 yan2 zheng1 subinflammation
轻症霍乱qing1 zheng1 huo4 luan4 cholerine
过敏症专治医师guo4 min3 zheng1 zhuan1 zhi4 yi1 shi1 allergist
过热蒸汽guo4 re4 zheng1 qi4 steamgas
运动不能症yun4 dong4 bu4 neng2 zheng1 akinesis
迷走神经紧张症mi2 zou3 shen2 jing1 jin3 zhang1 zheng1 vagotony
透析蒸馏tou4 xi1 zheng1 liu2 perdistillation
配子体血症pei4 zi3 ti1 xie3 zheng1 gametocytemia
酒精中毒症jiu3 jing1 zhong1 du2 zheng1 jimjams
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.