Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

冰冷如石 bing1 leng3 ru2 shi2
决断如流 jue2 duan4 ru2 liu2
几十年如一日 ji3 shi2 nian2 ru2 yi1 ri4
几年如一日 ji3 nian2 ru2 yi1 ri4
列举如右lie4 ju3 ru2 you4
削铁如泥 xiao1 tie3 ru2 ni2
力大如牛li4 ta4 ru2 niu2
动如参商 dong4 ru2 can1 shang1
十年如一日 shi2 nian2 ru2 yi1 ri4
千闻不如一见 qian1 wen2 bu4 ru2 yi1 jian4
历历如绘 li4 li4 ru2 hui4
历来如此li4 lai2 ru2 ci3
口如悬河 kou3 ru2 xuan2 he2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.