Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

螺旋体血症luo2 xuan2 ti1 xie3 zheng1 spirochetemia
血小板减少症xie3 xiao3 ban3 jian3 shao3 zheng1 thrombocytopenia
血汗症xie3 han2 zheng1 hemathidrosis
血糖敏感症xie3 tang2 min3 gan3 zheng1 glycophilia
表演症biao3 yan3 zheng1 histrionism
被蒸馏物bei4 zheng1 liu2 wu4 distilland
裂细胞症lie3 xi4 bao1 zheng1 schistocytosis
裸露症患者luo3 lou4 zheng1 huan4 zhe3 exhibitionist
西班牙征服者xi1 ban1 ya2 zheng1 fu2 zhe3 conquistador
视物不称症shi4 wu4 bu4 cheng1 zheng1 dysmetropsia
视物变形症shi4 wu4 bian4 xing2 zheng1 metamorphopsia
解决纷争jie3 jue2 fen1 zheng1 troubleshooting
言语障碍症yan2 yu3 zhang4 ai4 zheng1 dysphasia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.