Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

人心不同如其面 ren2 xin1 bu4 tong2 ru2 qi2 mian4
人心如面 ren2 xin1 ru2 mian4
人死后情况如何ren2 si3 hou4 qing2 kuang4 ru2 he2
人死如烛火熄灭ren2 si3 ru2 zhu2 huo3 xi1 mie4
人生如萍 ren2 sheng1 ru2 ping2
仅仅如此 jin3 jin3 ru2 ci3
今不如昔 jin1 bu4 ru2 xi1
从来如此cong2 lai2 ru2 ci3
他就一如既往拯救他们脱离种种窘迫ta1 jiu4 yi1 ru2 ji4 wang3 zheng3 jiu4 ta1 men tuo1 li2 zhong3 zhong3 jiong3 po4
仗莫如信 zhang4 mo4 ru2 xin4
付之阙如 fu4 zhi1 que1 ru2
众如水火 zhong4 ru2 shui3 huo3
似玉如花 shi4 yu4 ru2 hua1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.