Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不仅仅如此 bu4 jin3 jin3 ru2 ci3
不但如此 bu4 dan4 ru2 ci3
不管如何 bu4 guan3 ru2 he2
不绝如线 bu4 jue2 ru2 xian4
不过如此而已 bu4 guo4 ru2 ci3 er2 yi3
与其存放不如善用yu3 qi2 cun2 fang4 bu4 ru2 shan4 yong4
举步如飞 ju3 bu4 ru2 fei1
九书不如无书 jiu3 shu1 bu4 ru2 wu2 shu1
五内如焚wu3 nei4 ru2 fen2
亦应如此 yi4 ying1 ru2 ci3
亲如骨肉 qin1 ru2 gu3 rou4
人如其名ren2 ru2 qi2 ming2
人如其面ren2 ru2 qi2 mian4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.