Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

蒸发冷却器zheng1 fa1 leng3 que4 qi4 vapotron
蒸发剂zheng1 fa1 ji4 evaporant
蒸发室zheng1 fa1 shi4 vaporarium
蒸发岩zheng1 fa1 yan2 evaporite
蒸发度zheng1 fa1 du4 evaporativity
蒸发测定法zheng1 fa1 ce4 ding4 fa3 evaporimetry
蒸发物zheng1 fa1 wu4 evaporant
蒸发率zheng1 fa1 lv4 evaporativity
蒸发盐zheng1 fa1 yan2 evaporite
蒸发管zheng1 fa1 guan3 exhalent
蒸发能力zheng1 fa1 neng2 li4 evaporability
蒸呢机zheng1 ne5 ji1 decator
蒸气浴zheng1 qi4 yu4 Turkish bath
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.